Katja (pädagogische Fachkraft/Gruppenleitung)
Julia (pädagogische Fachkraft)
Maria (pädagogische Ergänzungskraft). Michelle (pädagogische Ergänzungskraft)